Maison

KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni̇

Home  /  KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni̇

KVKK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz, Site Ziyaretçilerimiz, Üyelerimiz…

Kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için maksimum düzeyde güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) yayınladığı rehberler, tebliğler ve kurul ilke kararları ışığında veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni ile siz değerli müşterilerimizi, site ziyaretçilerimizi, üyelerimizi; Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili esaslarımız (kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, hangi yöntemlerle toplanacağı ve hukuki sebebi hakkında) ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen haklarınız konularında bilgilendirmek isteriz.

 

 1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 1. HUKUKİ DAYANAK

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, verisi işlenen kişilerin onayları alınırken ayrıca ve açıkça alınan veri hakkında aydınlatılmasını da öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak isimlendirilen bu husus Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesinde “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KOZA MAH. 1655. SK. AKBATI RESİDANCE YEŞİL BLOK (C BLOK) NO: 6 C İÇ KAPI NO: 32 ESENYURT/ İSTANBUL

M: info@adtmimarlik.com.tr

T: +90 212 801 82 53

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde ve kanunun ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Kanun çerçevesinde ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak veri işleme amaçlarımız;

 1. Sizlere sunulan ürün ve hizmet kalitesinin arttırılabilmesi;
 2. ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. bünyesindeki yeniliklerden, sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin hızlıca haberdar edilebilmesi;
 3. Ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 4. Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 5. Tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda ödeme hizmet alınması
 6. , Siparişlerin teslim edilmesi
 7. Kişiye özel ihtiyaçlar ve kullanım amaçlarının tespit edilmesi bu bağlamda siz müşterilerimize özel mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi;
 8. ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin ticari faaliyetin yürütülebilmesi ve bu bağlamda sizlere eksiksiz ifanın sağlanabilmesi;
 9. Değişen-gelişen ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve gereken durumlarda aydınlatmanın yapılabilmesi;
 10. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin en iyi şekilde faydalanabilmesi;
 11. Fatura tanzim edilmesi, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi
 12. ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin geliştirilebilmesi, belirlenebilmesi, güvenli bir temele oturtulabilmesi, ticari politikalarımızda ve yönetimsel işleyişimizde doğru kararların alınabilmesi;
 13. ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak kurumsal kimliğimizin sağlam temele oturtulabilmesi ve kurumsal işleyişin sağlanabilmesi;
 14. Şirket içi politikalarımızın hedeflerine ulaştırılması ve böylelikle siz müşterilerimizin memnuniyetinin arttırılabilmesi;
 15. Veri güvenliğinin sağlanabilmesi;
 16. Açık rıza vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi
 17. ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak internet üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin geliştirilebilmesi;
 18. Yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi,
 19. ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye talep ve şikayet iletenler ile iletişime geçilebilmesi;
 20. İnternet sitemizde yer alan Gizlilik Politikasına ilişkin hükümlere uygunluğun sağlanabilmesi şeklindedir.

Tüm bu amaçlarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “kişisel verileri işleme şartlarına” uygun olarak işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenen aşağıdaki ilkeler çerçevesinde işlenmektedir.

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi,
 2. Hukuka uygun olarak işlenmesi,
 3. Verilerin güncelliğini sağlanması,
 4. Dürüstlük kurallarına uygun davranma,
 5. İşlendiği amaç dışında kullanılmaması,
 6. İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını,
 7. Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işleme,
 8. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işleme.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME USULÜ

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenemez. Ancak 6698 Sayılı Kanunda öngörülen istisnai durumların varlığı halinde; açık rızanız olmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen bu haller aşağıdaki gibidir. İşbu işleme şartlarının mevcut olması halinde kişisel verileriniz ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

Gelişen ve değişen teknolojik koşullarda farklı mecralardan Şirketimizce veri toplanmaktadır. Söz konusu verilerin toplanma yöntemi çeşitlidir. Sınırlayıcı olmamakla birlikte veri toplama yöntemlerimiz; internet sitesi, sosyal mecralar, anlık mesajlaşma araçları, elektronik postalar, telefon, faks, manuel yöntemler, sözleşmeler, işin ifasına yönelik Şirketimiz bünyesine sunulan tüm evrak ve belgeler, mobil uygulamalar şeklinde sıralanabilecektir. Sayılan yöntemlerle toplanan kişisel verilere ve/veya özel nitelikli kişisel verilere sözlü, yazılı ve elektronik olarak ulaşılabilmektedir.

ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun şartları, amaçları ve ilkelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen koşullar çerçevesinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. VERİLERİN AKTARILMASI

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, gizlilik sözleşmemizdeki koşullar uyarınca salt işin ifasını sağlamak amacıyla aktarılmaktadır. ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Verilerin aktarılması sürecinde tam bir hassasiyet göstererek olabildiğinde minimum kişisel veri aktarmaya gayret etmektedir. Bu bağlamda ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve şirketimizin danışmanları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. İşbu madde uyarınca veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin KOZA MAH. 1655. SK. AKBATI RESİDANCE YEŞİL BLOK (C BLOK) NO: 6 C İÇ KAPI NO: 32 ESENYURT/ İSTANBUL bulunan adresine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen ilgili kişinin haklarına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya info@adtmimarlik.com.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz. Talepleriniz en geç otuz (30) gün içerisinde ADT PROJE MİMARLIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından cevaplanacaktır. Başvuruların kişisel veri sahibi tarafından yapılması önem arz etmektedir. Zira veri sorumlusu olarak; sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacak ve başvuru yapan hakkındaki bilgileri salt veri sahibiyle paylaşılmaktadır. Başvurularınızın ücretsiz olduğunu belirterek, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde kurulca belirlenen ücretin tarafınızdan talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz hakkında bilgi talebinde bulunmak için “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu” na tıklayarak bilgi talep formuna ulaşabilirsiniz.